1. DEFINICE A INTERPRETACE

1.1. Definice

Níže uvedené pojmy budou mít v těchto VOP následující význam:

Cena

znamená kupní cenu Produktu;

Kupující

znamená osobu, která uzavřela s Provozovatelem v souladu s čl. 3.1 Smlouvu;

Náklady

znamená náklady spojené s balením a dodáním Produktu Kupujícímu;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Obchod

má význam uvedený v čl. 2.2.;

Objednávka

má význam uvedený v čl. 3.1.;

Oznámení

má význam uvedený v čl. 4.7.;

Podnikatel

znamená osobu, která při uzavírání Smlouvy, pokud její předmět souvisí s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností této osoby, a při jiném jednání s Provozovatelem, vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě osobu, která tak činí jménem nebo na účet takové osoby;

Potvrzení

má význam uvedený v čl. 3.1.;

Pracovní den

znamená takový den, který nepřipadá na sobotu ani neděli a není ani uznaným státním svátkem v České republice;

Produkt

má význam uvedený v čl. 2.2.;

Provozovatel

znamená osobu uvedenou v čl. 2.1.;

Provozovna

má význam uvedený v čl. 2.1.;

Smlouva

má význam uvedený v čl. 2.3.;

Smluvní strana

znamená v závislosti na kontextu osobu Provozovatele, Spotřebitele či Podnikatele;

Spotřebitel

znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Smlouvy a jiném jednání s Provozovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

VOP

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

Zájemce

znamená Spotřebitele či Podnikatele, kteří mají zájem uzavřít Smlouvu;

Zákon o ochraně spotřebitele

znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2. Interpretace

a) Názvy článků a odstavců těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nijak nevymezují, nemění ani neovlivňují obsah nebo výklad těchto VOP;

b) Odkazy na články, odstavce nebo přílohy objevující se v textu těchto VOP jsou odkazy na články, odstavce nebo přílohy těchto VOP, není-li uvedeno něco jiného;

c) V závislosti na kontextu, definice obsažené v čl. 1.1., a také jakékoliv další výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský, a naopak;

d) Je-li v těchto VOP vymezena jakákoli lhůta slovy „bez zbytečného odkladu“, „bez prodlení“ nebo jiným podobným způsobem, má se za to, že jde o lhůtu odpovídající nejkratšímu času, který by pečlivá osoba potřebovala při vynaložení veškerého úsilí k provedení příslušného úkonu či dosažení příslušného cíle;

e) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující Pracovní den.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Provozovatel

Majitelem a provozovatelem Obchodu je společnost SILVINI s.r.o., se sídlem na adrese U Louže 380, Zdiby, PSČ250 66, IČO28933869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 154066, tel: +420773711 100, e-mail: info@silvini.com (dále jen „Provozovatel“).

Kamenná provozovna Provozovatele je na adrese Pražská 239, Zdiby PSČ 250 66 (dále jen „Provozovna“).

2.2. Obchod

Internetový obchod umístěný na internetové adrese www.silvini.cz (dále jen „Obchod“) zahrnuje elektronický objednávkový systém, jehož prostřednictvím je možné objednat produkty Provozovatele a jejich varianty blíže specifikované na webových stránkách Obchodu (dále jen „Produkt“).

2.3. VOP

Tyto VOP upravují právní vztahy a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem na jedné straně a Kupujícím na straně druhé za účelem zakoupení Produktů (dále jen „Smlouva“). Tyto VOP dále upravují postup pro uzavření Smlouvy a jsou závazné také pro osoby, které provedou registraci na webových stránkách Obchodu.

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP. Jestliže Smlouvy uzavřené s Podnikateli obsahují nebo odkazují na samostatné VOP Provozovatele odlišné od těchto VOP, použijí se přednostně tyto samostatné VOP.

Provozovatel si vyhrazuje právo VOP dále měnit a doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Součástí Smlouvy vždy budou VOP uveřejněné na internetových stránkách Obchodu v okamžiku odeslání Objednávky. Nové znění VOP se vždy vztahuje na právní vztahy vzniklé po účinnosti nového znění VOP, se kterým měl Kupující možnost se seznámit před odesláním Objednávky.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.

2.4. Právní předpisy

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Je-li Kupujícím Spotřebitel, uplatní se také ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

2.5. Rozhodné právo

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je ujednáno, že se právní vztah řídí českým právním řádem a zároveň že o všech sporech rozhoduje český soud, který je obecným soudem Provozovatele.

2.6. Stížnosti a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup Provozovatele oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

Stejně tak v případě, že dojde mezi Provozovatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu zeSmlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 100 00 Praha1, webové stránky: https://www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. SMLOUVA

3.1. Uzavření Smlouvy

Uzavřením Smlouvy se Provozovatel zavazuje zakoupený Produkt dodat Kupujícímu a Kupující se zavazuje zakoupený Produkt převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu, to vše v souladu se zněním Smlouvy a těchto VOP.

Smlouva je uzavřena na základě objednávky Produktu provedené Zájemcem prostřednictvím Obchodu (dále jen „Objednávka“) a potvrzení této Objednávky ze strany Provozovatele na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v Objednávce (dále jen „Potvrzení“) nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení Objednávky. V případě, že Potvrzení nebude ve výše uvedené lhůtě doručeno Zájemci, Smlouva nebyla uzavřena. Nad rámec výše uvedeného Provozovatel potvrdí neprodleně na adresu elektronické pošty Zájemce uvedenou v Objednávce samotné doručení Objednávky Provozovateli. Za účelem vyloučení pochybností Provozovatel výslovně stanoví, že potvrzení doručení Objednávky není Potvrzením a nedochází na jeho základě k uzavření Smlouvy.

Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Potvrzení způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Za účelem vyloučení pochybností Provozovatel výslovně stanoví, že veškeré nabídky prodeje Produktů umístěné ve webovém rozhraní Obchodu jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, resp. odeslat Potvrzení, ohledně požadovaného Produktu.

Smlouva, tj. Objednávka a Potvrzení, je Provozovatelem archivována a na základě žádosti Kupujícího a je možné ji Kupujícímu poskytnout opětovným zasláním na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3.2. Objednávka a Potvrzení

Objednávku je možné provést prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách Obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména fakturační údaje Zájemce, adresu elektronické pošty a telefonní číslo Zájemce, specifikaci objednávaných Produktů, výši Ceny a Nákladů, dále údaj o požadovaném způsobu úhrady Ceny a Nákladů, způsobu dodání a místě doručení objednávaného Produktu, a případně o uplatnění slevového kódu.

Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil. Až do okamžiku odeslání Potvrzení je Zájemce oprávněn veškeré údaje uvedené v Objednávce s využitím elektronické adresy nebo telefonního čísla Zájemce uvedených v Objednávce, případně jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci Zájemce, měnit, případně vzít Objednávku zpět, a to zasláním požadavku změny/zpětvzetí Objednávky na adresu elektronické pošty Provozovatele v kontaktních údajích uvedených na internetových stránkách Obchodu.

3.3. Výše Ceny a Nákladů

Webové rozhraní Obchodu obsahuje aktuální Ceny Produktů. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty a Ceny tak jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Informace o jednotlivých Produktech a Cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webových stránkách Obchodu. Z hlediska Smlouvy je rozhodující Cena aktuální v okamžiku odeslání Objednávky.

Webové rozhraní Obchodu obsahuje také informace o Nákladech, jejichž výše je Provozovatelem stanovena s ohledem na sazebníky poplatků příslušných doručovacích společností. Výše Nákladů uvedená ve webovém rozhraní Obchodu se vztahuje pouze na případy, kdy jsou Produkty doručovány v rámci území České republiky. V ostatních případech bude výše Nákladů stanovena Provozovatelem individuálně v návaznosti na sazebníky příslušných doručovacích společností pro doručování do zahraničí.

V případě, že cena zakoupených Produktů v rámci jedné Smlouvy (na základě jedné Objednávky) překročí částku 2.000,- Kč včetně DPH, a tyto Produkty budou doručovány na území České republiky, nebudou ze strany Provozovatele účtovány Náklady.

3.4. Slevové kupóny a poukázky

V případě, že Zájemce je držitelem platného slevového kupónu nebo kódu z dárkového certifikátu vydaného Provozovatelem a v rámci Objednávky uplatní slevový kupón nebo kód zdárkového certifikátu, bude Cena odpovídajícím způsobem snížena.

Slevy ze slevového kupónu se poskytují z konečné maloobchodní ceny před slevou. Slevový kupón nelze uplatnit na již zlevněné Produkty a zároveň lze uplatnit pouze na Produkty Provozovatele, tedy na Produkty značky SILVINI. Slevový kód nelze uplatnit vpřípadě, že si Kupující zvolil jako způsob dopravy připravení Produktu k vyzvednutí vprodejně některého zpartnerských obchodů (možnost „vyzvednout na prodejně“). Dárkový certifikátu je možné využít na veškerý sortiment a při platbě jakýmkoliv způsobem.

Slevový kupón nebo kód zdárkového certifikátu může zájemce uplatnit zadáním slevového kupónu nebo kódu do příslušného pole při dokončování Objednávky. V případě platnosti slevového kupónu nebo kódu je po zadání příslušného slevového kupónu nebo kódu Zájemce informován o jeho akceptaci a od Ceny je odečtena částka odpovídající slevě vyplývající ze slevového kupónu nebo částce zdárkového certifikátu.

Uplatnění slevových kupónů nebo kódů zdárkového certifikátu může být Provozovatelem omezeno nebo podmíněno, např. datem platnosti dárkového certifikátu nebo minimální výší Ceny objednaných Produktů. Datum platnosti je uvedeno na dárkovém certifikátu.

Zájemce nemůže uplatnit v rámci jedné Objednávky více slevových kupónů, jejichž využití je podmíněno minimální částkou objednávky (např. sleva 200,- Kč při nákupu nad 1.000,- Kč lze uplatnit jen jednou při jednom nákupu nad 1.000,- Kč).

3.5. Čas a způsob dodání Produktů a úhrada Ceny a Nákladů

Kupující je oprávněn si v rámci Objednávky zvolit

a) zda budou Cena a Náklady uhrazeny vhotovosti či kartou při převzetí, online platební kartou či online okamžitým převodem, či prostřednictvím platební brány GoPay účtu;

b) zda mají být zakoupené Produkty Provozovatelem doručeny do místa určeného Zájemcem, nebo zda mají být připraveny k vyzvednutí v Provozovně (možnost „SILVINI - centrála Zdiby“), nebo vprodejně některého zpartnerských obchodů (možnost „vyzvednout na prodejně“).

Konkrétní možnosti platby jsou Kupujícímu nabízeny vnávaznosti na zvolený způsob doručení Produktů vrámci Objednávky.

Cena a Náklady jsou splatné:

a) při převzetí Produktu k rukám doručovatele Produktu, pokud byly zakoupené Produkty na základě požadavku Kupujícího zaslány tzv. na dobírku (některou zpřepravních společností se zvolenou možností platby při převzetí);

b) při převzetí Produktu k rukám Provozovatele (případně jeho zástupce), pokud byly zakoupené Produkty na základě požadavku Kupujícího připraveny k vyzvednutí v provozovně Provozovatele nebo na prodejně některého zpartnerských obchodů;

c) v ostatních případech do tří (3) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy na účet Provozovatele uvedený vPotvrzení.

Jestliže Zájemce v rámci Objednávky zvolí platbu převodem na účet Provozovatele (okamžitý online převod) nebo kartou (online platební kartou), je oprávněn uhradit Cenu a Náklady převodem na účet uvedený v závěrečné rekapitulaci Objednávky, případně prostřednictvím GoPay účtu, již v okamžiku odeslání Objednávky. Vtakovém případě jsou zaplacené peněžní prostředky vokamžiku uzavření Smlouvy započteny na Cenu a Náklady. V případě neuzavření Smlouvy ve lhůtě stanovené pro doručení Potvrzení bude taková platba Zájemci Provozovatelem bez zbytečného odkladu vrácena.

Provozovatel není povinen Kupujícímu Produkty předat před úplným zaplacením Ceny a Nákladů.

Bude-li od Smlouvy odstoupeno před dodáním Produktů a po zaplacení Ceny a Nákladů, poukáže Provozovatel částku odpovídající zaplacené Ceně a Nákladům na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena, a to do pěti (5) pracovních dní od účinnosti odstoupení. Stejně bude Provozovatel postupovat, dojde-li kzaplacení Ceny a Nákladů nebo jejich části, aniž by následně došlo kuzavření Smlouvy. Vtakovém případě běží lhůta od okamžiku, kdy je zřejmé, že Smlouva nebude uzavřena (od marného uplynutí lhůty kúhradě celé částky Ceny a Nákladů nebo od marného uplynutí lhůty kdoručení Potvrzení).

Zakoupené Produkty budou Provozovatelem v návaznosti na volbu způsobu doručení uvedenou v Objednávce bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a v případech podle tohoto čl. 3.5. písm. c) výše také po připsání Ceny a Nákladů na účet Provozovatele,

a) odeslány na adresu určenou v Objednávce společně s příslušným daňovým dokladem;

b) připraveny k vyzvednutí vProvozovně nebo prodejně některého zpartnerských obchodů, tuto skutečnost Provozovatel Kupujícímu oznámí prostřednictvím adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla Zájemce uvedených v Objednávce. Produkty je Kupující povinen vyzvednout do 30 dní od oznámení o připravenosti Produktů kvyzvednutí.

Produkty budou Kupujícímu odevzdány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po uzavření Smlouvy. Bude-li Provozovatel v prodlení s odevzdáním Produktu, může Kupující od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Provozovatel svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Součástí dodávky je vždy daňový doklad – faktura, která obsahuje celkovou výši Ceny a Nákladů, a také údaj o jejich splatnosti.

Převzetím Produktů knim Kupující nabývá vlastnické právo.

Nedojde-li kúhradě Ceny a Nákladů vtermínu splatnosti, Objednávka zaniká. Došlo-li již kuzavření Smlouvy, zaniká vtakovém případě Smlouva. Nedojde-li kpřevzetí Produktů ve lhůtě pro jejich převzetí, Smlouva zaniká. Stejně tak kzániku Smlouvy dojde, bude-li Provozovateli Produkt doručovatelem vrácen zdůvodu jeho nepřevzetí Kupujícím. Ve vztahu kvrácení případně zaplacené Ceny a Nákladů bude Provozovatel postupovat podle ustanovení tohoto článku VOP. Smluvní strany se mohou dohodnout na odlišném postupu.

3.6. Odstoupení od Smlouvy

Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Odstoupení od Smlouvy z důvodů odpovědnosti za vady Produktu upravují tyto VOP v čl. 4. – REKLAMAČNÍ ŘÁD.

Odstoupení od Smlouvy uzavřené distančním způsobem Spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která končí uplynutím čtrnácti (14) dní ode dne převzetí Produktů Spotřebitelem.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně Produktů, které byly vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám a dále ohledně Produktů vzapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

Odstoupit od Smlouvy lze jakýmkoliv jednoznačným prohlášením Spotřebitele vůči Provozovateli umožňujícím jednoznačnou identifikaci Spotřebitele (např. využitím elektronické adresy Spotřebitele uvedené vObjednávce). Oznámení o odstoupení může Spotřebitel doručit na jakoukoliv zadres uvedených v kontaktních údajích Provozovatele na internetových stránkách Obchodu.

Odstoupit od Smlouvy může Spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Provozovatel potvrdí Spotřebiteli na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, přijetí odstoupení Spotřebitele bez zbytečného odkladu po jeho doručení Provozovateli.

Využije-li Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle v jejím průběhu Provozovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

Spotřebitel je v případě odstoupení od Smlouvy povinen Provozovateli zaslat nebo předat Produkty bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Produkty před jejím uplynutím.

Provozovatel je povinen po odstoupení vrátit Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky (tj. Cenu a Náklady), které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Provozovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Produktů, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli Náklady na dodání Produktů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Produktů. Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Produkty, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Produkty odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem nese Spotřebitel náklady spojené s vrácením Produktů.

Spotřebitel odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Produktů, které vzniklo v důsledku nakládání stěmito Produkty jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Produktů.

Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že v případě, že Kupující uplatnil při zakoupení Produktů slevový kupón, Provozovatel vrací Cenu sníženou o slevu odpovídající uplatněnému slevovému kupónu. V případě, že Kupující vrátí Provozovateli Produkt/y a Objednávka, při které Kupující uplatnil slevový kupón, nebude po vrácení Produktu splňovat podmínky pro poskytnutí slevy, bude Cena Produktu vrácená Kupujícímu snížena o poskytnutou slevu (např. Při nákupu 2 Produktů za 600,- Kč za ks bude uplatněn nárok na slevu ve výši 200,- Kč za celkovou cenu nákupu nad 1.000,- Kč. Při vrácení 1 ks Produktu Provozovatel uhradí Kupujícímu pouze částku 400,- Kč, nikoliv 600 Kč, vzhledem k tomu, že uplatnění slevy ve výši 200,- Kč bylo podmíněno nákupem nad 1.000,- Kč.)

Po uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle této části VOP je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo upravených těmito VOP.

3.7 Archivace Smlouvy

Smlouva je Provozovatelem archivována po dobu pěti (5) let a Provozovatel je povinen Smlouvu na žádost Spotřebitele bez zbytečného odkladu Spotřebiteli zpřístupnit.

4. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré Produkty zakoupené Kupujícím na základě Smlouvy. Vprvní části jsou upravena práva a povinnosti ve vztahu ke Spotřebitelům, vdruhé části ve vztahu kPodnikatelům a ve třetí části jsou uvedena ustanovení společná pro Spotřebitele i Podnikatele.

Část I - úprava vztahu mezi Provozovatelem a Spotřebiteli

4.1. Odpovědnost Provozovatele za vady Produktů

Provozovatel odpovídá Kupujícímu za to, že zakoupený Produkt při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodný k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Provozovatel souhlasil;

c) je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu.

Provozovatel dále odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je Produkt vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

b) Produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

c) je Produkt dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;

d) Produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, pokud je Provozovatel Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy;

a to svýjimkou případu, kdy Provozovatel Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

Jestliže Produkt nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu Produktu se považuje i dodání jiných než objednaných Produktů nebo vady v dokladech nutných pro užívání Produktu.

4.2. Omezení odpovědnosti Provozovatele za vady Produktů

Provozovatel neodpovídá za vady Produktu způsobené v důsledku nevhodného užití Produktu nebo jinak způsobené Kupujícím, opotřebení Produktů způsobené jejich obvyklým užíváním nebo u použité věci za opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

4.3. Práva Spotřebitele z vadného plnění

Jestliže má Produkt doručený Spotřebiteli na základě Smlouvy vadu existující již při převzetí Kupujícím, a to i když se projeví později, přičemž u vad Produktu, které se projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, se má za to, že Produkt byly vadný již při převzetí, ledaže to povaha Produktu nebo vady vylučuje (tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně), má Spotřebitel následující práva z vadného plnění:

a) Odstranění vady (dodání nového Produktu nebo oprava):

Podle své volby může Kupující požadovat dodání nového Produktu bez vady nebo opravu Produktu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

Provozovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam a hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady.

Provozovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který Kupující Produkt koupil.

K odstranění vady převezme Provozovatel Produkt na vlastní náklady.

b) Sleva nebo odstoupení:

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

- Provozovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž byla zohledněna povaha Produktu a účel, pro který Kupující Produkt koupil nebo k odstranění vady nepřevzal Produkt na vlastní náklady.;

- se vada projeví opakovaně;

- je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

- je z prohlášení Provozovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Produktu bez vady a vadného Produktu, kterou Kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná.

Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Provozovatel vrátí Kupujícímu Cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Produkt nebo co mu Kupující prokáže, že Produkt Provozovateli odeslal.

Kupující může vytknout vadu, která se na zakoupených Produktech projeví v době 2 let od převzetí. Vytkl-li Kupující Provozovateli vadu oprávněně, doba k vytknutí neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Produkt užívat. Vada se vytýká u Provozovatele.

Část II - úprava vztahu mezi Provozovatelem a Podnikateli

4.4. Odpovědnost Provozovatele za vady Produktů

Provozovatel odpovídá Podnikateli za to, že zakoupený Produkt při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že:

a) je Podnikateli doručen ve sjednaném množství, jakosti a provedení, jinak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, a není-li patrný, pro účel obvyklý;

b) vyhovuje ostatním požadavkům právních předpisů, a je ho možné použít v souladu s účelem Smlouvy a není-li ve Smlouvě účel uveden, použít způsobem obvyklým.

Jestliže Produkt nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu Produktu se považuje i dodání jiných než objednaných Produktů nebo vady v dokladech nutných pro užívání Produktu.

4.5. Omezení odpovědnosti Provozovatele za vady Produktů

Provozovatel neodpovídá za vady Produktu způsobené v důsledku nevhodného užití Produktu nebo jinak způsobené Podnikatelem, opotřebení Produktů způsobené jejich obvyklým užíváním, nebo u použité věci za opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. Provozovatel neodpovídá ani za vady Produktů, které musel Podnikatel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy, s výjimkou případů, kdy se Podnikateli dostalo od Provozovatele ujištění, že Produkt je bez vad. Provozovatel neodpovídá ani za vady, na které se nevztahuje záruka za jakost dle článku 4.10.

4.6. Práva Podnikatele z vadného plnění

Jestliže má Produkt doručený Podnikateli na základě Smlouvy vadu existující již při převzetí Podnikatelem, a to i když se projeví později, má Podnikatel právo na následující:

Je-li vada podstatným porušením Smlouvy:

a) odstranění vady, a to dle volby Provozovatele dodáním chybějícího Produktu nebo jeho části, nebo opravou Produktu nebo jeho části, nebo výměnou Produktu nebo jeho části;

b) přiměřenou slevu zCeny;

c) odstoupení od Smlouvy.

Nezvolí-li Podnikatel své právo včas (v rámci Oznámení nebo bez zbytečného odkladu po Oznámení), má Podnikatel práva jako vpřípadě nepodstatného porušení Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením:

a) odstranění vady, a to dle volby Provozovatele dodáním chybějícího Produktu nebo jeho části, nebo opravou Produktu nebo jeho části, nebo výměnou Produktu nebo jeho části;

b) přiměřenou slevu zCeny.

Podnikatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Produktu, nemůže-li Produkt vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Produktu;

b) použil-li Podnikatel Produkt ještě před objevením vady;

c) nezpůsobil-li Podnikatel nemožnost vrácení Produktu v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

d) prodal-li Podnikatel Produkt ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li Produkt při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Podnikatel Provozovateli, co ještě vrátit může, a dá Provozovateli náhradu do výše, v níž měl z použití Produktu prospěch.

Podnikatel prohlédne zakoupené Produkty co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Případné vady je Podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí Produktů.

Vytkl-li Podnikatel Provozovateli vadu oprávněně, doba k vytknutí neběží po dobu, po kterou Podnikatel nemůže Produkt užívat. Vada se vytýká u Provozovatele.

Část III - úprava vztahu mezi Provozovatelem a Kupujícími (Podnikateli i Spotřebiteli)

4.7. Uplatnění reklamace (vytknutí vady)

Kupující oznámí vady Produktu a případně i uplatní zvolené právo z vadného plnění popsané v článku 4.3. nebo 4.6. oznámením zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách Obchodu odeslaným ze-mailové adresy Kupujícího uvedené v Nabídce, nebo písemným oznámením odeslaným na adresu sídla Provozovatele nebo Provozovny, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který Provozovateli umožní nepochybnou identifikaci Kupujícího, včetně ústního uplatnění reklamace v sídle Provozovatele nebo v jeho Provozovně (dále jen „Oznámení“).

V Oznámení Kupující označí Produkt, zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, a Kupující dále může uvést volbu práva, které vůči Provozovateli uplatňuje, případně alternativně několik práv za sebou (např. pro případ, že se ukáže, že vadu nelze odstranit, nebo nedojde k dohodě o výši poskytnuté slevy). Volbu práva z vadného plnění je možné uplatnit také samostatným Oznámením nebo nejpozději bez zbytečného odkladu po doručení Oznámení, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo. VOznámení Kupující doloží okamžik převzetí Produktu a tím i zahájení běhu lhůty pro vytknutí vady.

Provozovatel je povinen přijmout Oznámení v sídle Provozovatele nebo vProvozovně nebo na kontaktní e-mailové adrese či jiném kontaktním údaji uvedeném vtěchto VOP. Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení Oznámení Kupujícího Provozovateli.

Volbu práva uvedenou v Oznámení z důvodu téže vady může Kupující měnit pouze se souhlasem Provozovatele, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v těchto VOP.

4.8. Vyřízení reklamace

Provozovatel vydá Spotřebiteli vhodným způsobem (s ohledem na formu Oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení Oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy Spotřebitel své nároky uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Provozovatel je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění.

Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a Spotřebitel o tom musí být informován (obdržet písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace, např. kdy a kde je Produkt připraven k vyzvednutí apod.) nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Oznámení Provozovateli, pokud není dohodnuta lhůta delší. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Ve vztahu kPodnikatelům se tento článek užije obdobně. Podnikateli však nenáleží právo na odstoupení od Smlouvy nebo na přiměřenou slevu.

4.9. Související práva a povinnosti Kupujícího

Kupující je za účelem rozhodnutí Provozovatele a případného vyřízení nároků dle předchozích odstavců povinen vhodným způsobem a podle pokynů Provozovatele zpřístupnit Provozovateli Produkty, kterých se uplatněné nároky týkají. Kupující je zejména povinen předložit Provozovateli Produkty, ukterých vytknul vady, a to při vytknutí vady nebo bez zbytečného odkladu po jejím vytknutí, přičemž Produkty doručí do sídla Provozovatele nebo Provozovny.

Při odstoupení od Smlouvy nebo při dodání nového Produktu vrátí Kupující Provozovateli Produkt původně dodaný, a to v případě Spotřebitele na náklady Provozovatele, jinak na náklady Podnikatele.

Při odstoupení od Smlouvy není Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu budou doručeny příslušné Produkty nebo Kupující prokáže jejich odeslání Provozovateli.

4.10. Záruka za jakost

Provozovatel poskytuje na veškeré Produkty záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí Produktu Kupujícím.

Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že zakoupený Produkt bude po dobu 24 měsíců ode dne jeho doručení Kupujícímu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Je-li na Produktu nebo na dokladu, který se k Produktu vztahuje, vyznačena delší doba použitelnosti, či životnosti Produktu, platí záruční doba stanovená v tomto článku. Pro lepší srozumitelnost Kupující uvádí, že se záruka vztahuje na všechny vady (s výjimkami uvedenými níže), které se na Produktu objeví vzáruční době, bez ohledu na to, zda byl Produkt vadný již vokamžiku jeho Převzetí Kupujícím. Záruka je tedy poskytována nad rámec práv zvadného plnění, která nejsou zárukou dotčena.

Bude-li uplatněná vada krytá zárukou, bude Provozovatel postupovat některým zníže uvedených způsobů, a to dle vlastní volby:

a) vadu odstraní opravou, dodáním nové věci nebo její části;

b) poskytne Kupujícímu slevu zCeny;

c) vrátí Kupujícímu Cenu oproti vydání Produktu.

Kupující musí vadu krytou zárukou Provozovateli vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Produkt prohlédnout a vadu zjistit, nejdéle však do koncezáruční doby. Pro vytknutí vady a následný postup se přiměřeně užijí ustanovení článku 4.7. až 4.9.

Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Kupující nemůže vadný Produkt užívat.

Záruka za jakost se nevztahuje:

a) u Produktu prodávaného za nižší cenu na vady, pro které byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení Produktu způsobené obvyklým užíváním;

c) u použitých Produktů na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl Produkt při převzetí Kupujícím;

d) na vady Produktu, které po převzetí způsobil Kupující, třetí osoba, nebo které byly způsobeny vnější událostí;

e) na jiné případy, vyplývá-li to z povahy věci.

4.11. Vrácení Produktů

Prodávající umožňuje všem Kupujícím nad rámec práva dle odst.3.6. nebo jiného zákonného práva na odstoupení od Smlouvy právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 30 dní od převzetí Produktu. Lhůta je zachována, je-li v jejím rámci Produkt vrácen Prodávajícímu, případně je předán k přepravě.

Právo na odstoupení dle tohoto odst. 4.11. je však bezvýhradně podmíněno vrácením Produktu ve stavu, vjakém bylo Kupujícím převzato, tedy nepoškozené, scedulkou a vpůvodním balení.

Bližší pravidla jsou uvedena vsekci DOPRAVA & VRÁCENÍ zobrazené na Obchodu a dostupné na následujícím odkazu https://www.silvini.cz/content/7-doprava-vraceni. Tímto není právo na odstoupení dle odst. 3.6. nebo právo na odstoupení vyplývající zvadného plnění nijak dotčeno.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Kupujících se užijí pravidla, která jsou uvedena na webových stránkách Provozovatele v dokumentech označených jako Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu a Ochrana osobních údajů.

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kupující či Zájemce může Provozovatele kontaktovat za účelem získání informace či uplatnění svého práva následujícím způsobem:

Korespondenční adresa: Pražská 239, Zdiby, PSČ 250 66;

Tel.: +420 773 711 100;

E-mail: obchod@silvini.com;

Datová schránka: nthi5ez;

případně osobně na Provozovně Prodávajícího.

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Přihlaste se nebo obnovte heslo